דוח מחקר: טיפול מקוון בילדים במצבי סיכון וסכנה בתקופת הקורונה

דוח המחקר הנוכחי מתעד את ממצאי המחקר בנושא טיפול מקוון בילדים בתקופת הקורונה. עם פרוץ משבר הקורונה נדרשו כלל המטפלים הקליניים בעמותה לעבור במהירות וללא הכנה מוקדמת לטיפול מרחוק בילדים ובהורים, וזאת לאור הסגר והדרישה לריחוק חברתי. המעבר מטיפול פנים אל פנים לטיפול מקוון הוא מאתגר לנוכח כך כי טיפול מקוון אינו שכיח בישראל. לפיכך, החליטה העמותה ללוות את המעבר לטיפול מרחוק בילדים נפגעים ופוגעים במחקר מלווה. המחקר בחן את המוכנות והנכונות של המטפלים הקלינים בעמותה לעסוק בטיפול מקוון, ואת היישום בפועל של הטיפול, ובכלל זה היקף היישום של טיפוליים מקוונים, יעילות ואיכות הטיפול ושביעות הרצון הן של המטפלים והן של המטופלים מהטיפול. דוח המחקר כולל סקירת ספרות בין לאומית עדכנית בנושא טיפול מקוון בילדים, תיאור של ממצאי המחקר ופרק של דיון ומסקנות